Services & Producten

Fasen in onderzoek

- probleemstelling – doelstelling
- onderzoeksontwerp en onderzoeksplanning
- data verzamelen – meetmethode bepalen, meetinstrument ontwikkelen, bijvoorbeeld een vragenlijst of een interview
- analyseren van onderzoeksgegevens en concluderen
- rapporteren en implementeren

Producten

Brainstorm - het blootleggen van vraagstukken

Brainstorm – de methode

Met deze methode zorg ik ervoor, dat u met één dag van uw tijdbesteding een glashelder inzicht in uw vraagstuk heeft,  een oplossingsstrategie en de contouren van de implementatie van de oplossing.

Voorbereiding

In een (telefoon)gesprek verkennen we kort de vraag. Afhankelijk van dit gesprek wordt er een bijeenkomst gepland met relevante personen. Deze personen kunnen in een later stadium lid zijn van een stuurgroep of werkgroep.

Ik bereid mij voor op de brainstormsessie aan de hand van toegezonden materiaal (relevante stukken, rapporten, etc.).

De brainstormsessie

Verhelderen vraagstelling

De vraagstelling wordt uiteen gerafeld en in een heldere probleemstelling omschreven.
Bij voorkeur mondt dit proces uit in een set van concrete vragen.

Oplossingsstrategie

Er wordt een oplossingsstrategie ontwikkeld, met in grote lijnen de gekozen methodes om het probleem aan te pakken.
De gedachten daarbij uit de eerste verkenning zullen daarbij worden meegenomen, maar evengoed kritisch tegen het licht worden gehouden.

Implementatie

Indien mogelijk, worden de eerste contouren van de implementatie van de oplossing neergezet.

onderzoekmethoden

Elk probleem vereist zijn eigen onderzoekmethodiek en vaak een combinatie. De belangrijkste te onderscheiden methoden staan hieronder.

Afhankelijk van het voorliggende probleem, help ik u de beste methode uit te werken.

Te veel om op te noemen…
De kracht van steekproefonderzoek

Steekproefonderzoek is een krachtige methode om antwoord te krijgen op vragen als: “hoe zijn de meningen verdeeld?”, “verdienen mannen meer dan vrouwen?”, “hebben we te maken met spookfacturen?”. Kenmerk van deze vragen is dat ze een algemeen karakter hebben: de meningen van een niet nader bepaalde groep, mannen en vrouwen in het algemeen, spookfacturen, niet van een specifiek bedrijf, maar van alle mogelijke malafide bedrijven.

Statistiek
Met statistische technieken worden steekproefgegevens geanalyseerd en worden er uitspraken gedaan over het grote geheel. De kwaliteit van de vormgeving van het onderzoek  en van de metingen is hierbij cruciaal.

Hoe staan we ervoor?
De kracht van narratief onderzoek

Narratief onderzoek doet recht aan het verhaal van de mensen. Het levert informatie op die je vooraf niet had kunnen bedenken.

Het is een bijzonder krachtige methode om het antwoord te krijgen op vragen als: “hoe staan we ervoor?”, “Hoe hebben we het gedaan”, “hoe vonden de deelnemers de cursus?”.

Hoe meer vertrouwen men heeft in de onafhankelijkheid van de onderzoeker en anonimiteit van de verwerking van gegevens, des te waardevoller is het onderzoek.

Zijn de meningen veranderd?
De kracht van antwoordcategorieën

De kracht van antwoordcategorieën zit hem in de vergelijkbaarheid van antwoorden. De onderzoeker heeft controle over de antwoorden en er kan sneller worden geanalyseerd.

De methode is bij uitstek geschikt voor vragen als: ‘zijn de voorkeuren veranderd ten opzichte van vorige keer?’ , ‘wat is de gemiddelde rekenvaardigheid van de groep?’, ‘hoeveel wil men spenderen aan een avond luxe sauna?’. In onderwijs settings corrigeert deze methode – multple choise toetsen – voor willekeur in beoordelingen.

Het vertrouwen in de onderzoeker speelt hier een evengrote rol, aangezien veel onderzoek digitaal gebeurt. Ik ga er van uit dat iedereen op de hoogte is van het feit dat het reguleren van de web based onderzoeken via ip-adressen of inlogcodes gaat.

Rapportages

Onderzoeksrapportages verlangen precieze formulering. Eenduidigheid van de conclusies vallen of staan met de formulering. Een andere formulering kan al iets anders betekenen.

Ik help u met het opzetten van een onderzoeksrapport en het aanscherpen van de teksten.

Van onderzoek naar praktijk

Onderzoeken of toepassingen van statistiek in bedrijven vragen vaak om een toepassing. Dan zijn ook een juiste toepassing van de onderzoeksresultaten en conclusies van belang.

Ik help u met het verbinden van consequenties aan de onderzoeksresultaten en ~conclusies.

Analyseplan en statistische verwerking

Voor velen blijft de toepassing van statistiek een nare noodzakelijkheid.

Ik help u graag met het opzetten van een analyseplan en de interpretatie van statistische resultaten.

Toegepaste statistiek en besliskunde

Het nemen van de juiste beslissingen op basis van statistische gegevens is voor velen een lastige opgaaf. Een interpretatie van het kansbegrip speelt daarbij een grote rol. Denk bijvoorbeeld aan ‘de kans op dijkdoorbraak is eens in de 1.000.000 jaar’ of ‘de kans om een vliegreis van Amsterdam naar Miami te overleven is vele malen groter dan met de auto van Amsterdam naar Parijs’. Ik vraag me zelf ook vaak af wat die uitspraken betekenen en hoe men de berekeningen heeft gemaakt. Het kansbegrip is lastig, maar er valt wel mee te werken. Als je bereid bent om ook daar kritisch mee om te gaan.

Ik help u met het opstellen van beslisprocedures en beslisregels en het toepassen van statistiek bij beslissingen.

Methodologische ondersteuning

Methodologie is ingewikkeld, complex en tegelijk ook het leukste wat er is. Methodologie gaat over waarheidsvinding. Je mag daarvoor alles uit de kast halen, zolang het maar een correcte gedachtegang oplevert. Het is de wetenschap van de vrije geest. Kritisch evalueren (en dat is best leuk) van je eigen acties voorkomt het maken van fouten , kritisch evalueren van de juistheid van je eigen redeneringen (dat is dan weer moeilijk en soms ook best pijnlijk) levert de beste oplossingen die je kan maken. Die evaluatie is ook veel makkelijker te maken over andermans werk 😉

Ik help u daarom graag met het evalueren en verbeteren van de methodologie van uw onderzoek, probleemstelling, analyseplan, conclusies en rapporten.

Samenwerking

wat doet een methodoloog eigenlijk?

Een methodoloog kijkt naar hoe kennis tot stand komt en of die kennis ook ‘waar’ is. Daarmee bedoelen we dan, dat die kennis niet zomaar een verzinsel is, maar ook vastgesteld kan worden aan de hand van de realiteit, de werkelijkheid, de empirie.

Een methodoloog kijkt daarom niet alleen naar de inhoud van het onderzoek, de vraagstelling, of het probleem, maar ook naar het design van het onderzoek, het proces waarmee een onderzoek wordt uitgevoerd en naar de geldigheid van de conclusies die worden getrokken.

Eerst gaat het erom, tot de kern van een probleem te komen, de juiste oplossingsstrategie te kiezen, of te weten wat er precies moet worden onderzocht.

Daarna draait het om het ondernemen van de juiste acties , of het doen van geldige beweringen, door op de juiste manier gegevens te verzamelen en te analyseren.

Gereedschapstas

Hiervoor heeft de methodoloog een tas vol gereedschap, namelijk kennis, training en ervaring met

- het ontrafelen, uitpluizen en aanscherpen van vraagstellingen
- onderzoeksdesigns voor het inrichten van onderzoek
- analysetechnieken zoals statistiek, om te kunnen komen tot conclusies en antwoorden
- wetenschapsfilosofie om de vragen te kunnen analyseren
- rapoortagetechnieken